Menu
Kompanija
O nama
Pravne napomene

Pravne napomene

Pristup ovoj veb lokaciji („Veb lokacija”) i njeno korišćenje omogućeno je pod sledećim uslovima korišćenja. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove, jer je neophodno da ih prihvatite ako želite da koristite ovu veb lokaciju.

Za svrhe ovog obaveštenja, „Megger” označava grupu Megger Group Limited, njena odeljenja, podređene kompanije, pravne sledbenike, nadređene kompanije, njene zaposlene, partnere, glavne obveznike, zastupnike i predstavnike, kao i sve davaoce usluga i izvore podataka i informacija trećih strana.

Korišćenje materijala na Veb lokaciji

Informacije, grafika, tekst, video zapisi, audio zapisi ili slike koje sadrži Veb lokacija (pod zajedničkim imenom „Materijali”) zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Materijalima možete pristupati i koristiti ih samo za svrhe povezane sa navođenjem, kupovinom ili korišćenjem Megger-ovih proizvoda i usluga. Nije dozvoljeno da, ni pod kakvim uslovima osim onih koji se navode u nastavku, menjate, reprodukujete, snimate, objavljujete, javno prikazujete ili koristite Materijale za bilo koje druge svrhe bez Megger-ove izričite pisane saglasnosti. Nemojte pokušavati da Megger-ove sadržaje predstavljate kao sopstvena dela.

Materijale možete štampati samo za svrhe povezane sa navođenjem, kupovinom ili korišćenjem Megger-ovih proizvoda odnosno usluga, i pri tome u sve primerke morate uključiti obaveštenje o autorskom pravu koje se nalazi u izvornim Materijalima.

Svaki računarski softver koji se može preuzeti sa interneta ili pribaviti sa Veb lokacije na drugi način licenciran je u skladu sa uslovima važećeg ugovora o licenci.

Materijale je prikupio Megger iz raznih izvora i on ih može menjati bez obaveštenja.

Povezane veb lokacije

Veb lokacije interno i eksterno povezane sa Megger-ovom Veb lokacijom nisu pod Megger-ovom kontrolom, i Megger ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dokumenata ili materijale koji su na takvim veb lokacijama dostupni. Megger nema nameru da vezama na Veb lokaciji upućuje na povezane entitete niti da ih odobrava; one su navedene samo kao dodatna pogodnost.

Odricanje od garancije

Usluge, informacije ili podaci dostupni na Veb lokaciji (pod zajedničkim imenom „Informacije”) prikazani su onakvi kakvi su, bez bilo kakvih garancija. Megger se izričito odričesvih predstavljanja i garancija, uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije za mogućnost prodaje i prikladnost za određene svrhe. Megger nema nikakvu odgovornost u vezi sa uslugama, uključujući, bez ograničenja, svaku odgovornost za štetu nanetu vašem računarskom hardveru, podacima, informacijama, materijalima i poslovnim rezultatima, koja je nastala kao posledica korišćenja Informacija ili nedostatka Informacija dostupnih na Veb lokaciji. Megger ne snosi odgovornost za:

gubitke ili povrede do kojih je, u potpunosti ili delimično, došlo zbog akcija, propusta, nemara ili nepredviđenih slučajeva izvan njegove kontrole, a prilikom nabavke, prikupljanja ili isporuke Informacija;;

greške, propuste ili netačnosti u Informacijama, bez obzira na to šta je njihov uzrok, odnosno za kašnjenja ili prekide u isporuci informacija; ili

odluke koje su donete, odnosno akcije koje jesu ili nisu preduzete, a oslanjaju se na Informacije koje su na ovaj način pribavljene.

Megger ne pruža garancije niti predstavljanja u vezi sa sadržajem, redosledom, tačnošću, pravovremenošću ili kompletnošću Informacija, odnosno u vezi sa mogućnošću oslanjanja na Informacije, iz bilo kog razloga. Megger ne pruža garancije niti predstavljanja u pogledu toga da će Informacije biti neprekidne, odnosno da neće sadržati greške ili da će greške biti ispravljene.

Ograničenje odgovornosti

Megger neće ni pod kojim uslovima snositi ugovornu, krivičnu ili drugu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, koji su nastali kao posledica korišćenja Informacija, odnosno oslanjanja na Informacije, ili kao posledica korišćenja interneta u opštem smislu.


Opšte izjave za Megger-ovu Veb lokaciju u Velikoj Britaniji

WEEE

Evropska Direktiva 2002/96/EZ (izmenjena) o električnom i elektronskom otpadu (engl. waste electrical and electronic equipment, skr. WEEE) stupila je na snagu u februaru 2003. godine. Svrha ove direktive jeste da minimizira ekološki uticaj WEEE-a podstakne njegovo zasebno prikupljanje, naknadnu obradu, ponovno korišćenje, obnavljanje, recikliranje i ekološki prihvatljivo odlaganje.

Električnu i elektronsku opremu ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom nego zasebno, kako bi se ona mogla na odgovarajući način obraditi i obnoviti. Sličica precrtane kante za otpatke, koja se nalazi na Megger-ovim proizvodima, podsetnik je za pravilno odlaganje ovakvog proizvoda na kraju njegovog upotrebnog veka.

Korisnici Megger-ovih proizvoda u Velikoj Britaniji koji žele da ih odlože na otpad mogu da se obrate kompaniji B2B Compliance na veb lokaciji www.b2bcompliance.org.uk ili telefonom 01691 676124.

Megger je registrovan u Velikoj Britaniji kao proizvođač električne i elektronske opreme. Registracioni broj je WEE/HE0146QT

Korisnici Megger-ovih proizvoda u drugim delovima EU trebalo bi da stupe u kontakt sa svojim lokalnim distributerima.

RoHS

Evropska Direktiva 2002/95/EZ (izmenjena) o ograničenju upotrebe opasnih materija (engl. restriction of hazardous substances, skr. RoHS) u električnoj i elektronskoj opremi stupila je na snagu u februau 2003. godine. Svrha ove direktive jeste da ograniči upotrebu olova, kadmijuma, žive, heksavalentnog hroma, polibromovanih bifenila i polibromovanih difenil etara, čime se doprinosi zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine.

Proizvodi koje izrađuje Megger klasifikovani su kao Kategorija 9, Proizvodi za praćenje i kontrolu, i kao takvi nisu obuhvaćeni Direktivom RoHS. I pored toga, Megger neprekidno nastoji da isključi opasne materije iz svojih proizvoda, bez ugrožavanja bezbednosti i pouzdanosti.

Baterije

Evropska Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima stupila je na snagu u septembru 2006. godine. Njena svrha je poboljšanje ekoloških performansi baterija i akumulatora, kao i aktivnosti svih ekonomskih učesnika uključenih u životni ciklus baterija i akumulatora, npr. proizvođača, distributera i krajnjih korisnika, a naročito onih učesnika koji su direktno uključeni u obradu i recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.
Megger je registrovan u Velikoj Britaniji kao proizvođač baterija.Registracioni broj je BPRN00142

Posebne napomene za korisničko uputstvo proizvoda

WEEE

Sličica precrtane kante za otpatke koja se nalazi na Megger-ovim proizvodima podsetnik je da se proizvod na kraju upotrebnog veka ne odlaže sa ostalim otpadom. Megger je registrovan u Velikoj Britaniji kao proizvođač električne i elektronske opreme. Registracioni broj je WEE/HE0146QT

Baterije

Sličica precrtane kante za otpatke koja se nalazi na baterijama podsetnik je da se one na kraju upotrebnog veka ne odlažu sa ostalim otpadom.
Ovaj proizvod sadrži sledeće baterije...
One su smeštene...
Može ih bezbedno ukloniti...
Potrošene alkalne baterije se klasifikuju kao prenosne baterije, i u Velikoj Britaniji ih treba odlagati u skladu sa zahtevima lokanih organa.
Potrošene punjive baterije se klasifikuju kao industrijske baterije. Ako ih odlažete u Velikoj Britaniji, obratite se kompaniji Megger Ltd.
Ako odlažete baterije u drugim delovima EU, obratite se lokalnom distributeru..
Megger je registrovan u Velikoj Britaniji kao proizvođač baterija. Registracioni broj je BPRN00142

Napomene o autorskom pravu i robnoj marki

Copyright (c) Megger Group Limited i/ili davaoci licence, 2014, sva prava zadržana.

Logotipi kompanija AVO, Biddle, BITE, DLRO, Ducter, Evershed and Vignoles, Foster, Megger, Metrosonics, Multi-AMP, States i Megger jesu robne marke ili registrovani žigovi Megger Group Limited ili podređenih kompanija Grupe. Pre korišćenja bilo kojeg Megger-ovog logotipa ili robne marke, upoznajte se sa Megger-ovim Pravilima o korišćenju robne marke.

Postupak obaveštavanja o mogućoj povredi autorskog prava

Pitanja u vezi sa mogućim povredama autorskog prava uputite na:

Megger Group Limited Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN
T +44 (0) 1304 502100
F +44 (0) 1304 502141
Legal@megger.com

Obaveštenje o mogućoj povredi prava u vezi sa Megger-ovom svojinom mora se uputiti u pisanom obliku na neku od navedenih adresa i mora da sadrži sledeće:

fizički ili elektronski potpis vlasnika (ili osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika) o isključivim pravima na koja se odnosi prijava povrede;

posebnu identifikaciju dela zaštićenog autorskim pravom na koja se odnosi prijava povrede ili, ako se jedno obaveštenje odnosi na više dela zaštićenih autorskim pravom, spisak svakog dela zaštićenog autorskim pravom na koje se odnosi prijava povrede;

informacije u vezi s jednim ili više dela u zadovoljavajućem obimu, takve da Megger može odmah da utvrdi o kome delu je reč (npr. naslov dela, lokacija u okviru Megger-ove svojine itd.);

informacije u zadovoljavajućem obimu, takve da Meger može direktno da stupi u kontakt sa stranom koja prijavljuje povredu, kao što su puno ime i adresa, broj telefona i e-adresa;

izjavu da strana koja prijavljuje povredu ima opravdane razloge da veruje kako za korišćenje jednog ili više dela na način na koji se odnosi prijava povrede nije dobijeno ovlašćenje od vlasnika autorskog prava, njegovog zastupnika ili po osnovu zakona;

izjavu kojom se zahteva da Megger preduzme odgovarajuću akciju u pogledu prijavljene povrede (npr. uklanjanje, ograničen ili onemogućen pristup); i

izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su informacije u obaveštenju tačne i da je strana koja prijavljuje povredu ovlašćena da deluje u ime vlasnika isključivih prava na koja se odnosi prijava povrede.

Ako imate pitanja ili nedoumice u pogledu ove pravne napomene, obratite se kompaniji Megger putem e-adrese  Legal@megger.com.

Megger Group Limited, registrovana u Engleskoj i Velsu pod brojem 2582519, registrovano sedište Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN