Menu
Kompanija
O nama
Pravne napomene
Politika usaglašavanja Grupe

Politika usaglašavanja Grupe

Namena

Grupa Megger će raditi unutar održivog radnog okvira i u korist svih zainteresovanih strana. Ona je posvećena integritetu i visokim standardima poslovanja u svemu što čini. Megger će poslovati isključivo uz poštovanje zakonskih i etičkih načela.

Oblast primene

Primenjuje se na sve zaposlene u okviru Grupe Megger, kao i na odnose sa svim korisnicima, dobavljačima, zaposlenima, vladama i drugim zainteresovanim stranama.

Poslovna politika

Megger smatra da je potpuno neprihvatljivo davati obećanja ili ponude u pogledu mita, odnosno prihvatati mito ili druga nezakonita plaćanja i pogodnosti, te stoga ne učestvuje, niti će učestvovati, u štetnim, nepoštenim ili nezakonitim radnjama, kako u zemlji tako i u inostranstvu, i neće zahtevati od drugih da to čine niti će takve radnje tolerisati.

Grupa Megger će uvek delovati u zakonskim i moralnim okvirima zemalja u kojima se nalazi i u kojima trguje.

Shodno tome, Megger očekuje od svih svojih zaposlenih da poštuju najviše profesionalne standarde u svojim aktivnostima sa trećim stranama, kao i sa drugim zaposlenima u Megger-u, i obezbeđuje poštovanje pravnih zahteva, pravila, postupaka i odgovarajućih praksi.

Pojedinačne lokacije kompanije Megger imaće sopstvene politike/postupke u pisanom obliku radi sprovođenja opšte poslovne politike Grupe, a koji će biti u skladu sa lokalnim zahtevima / najboljom praksom. Ovi dokumenti će biti obuhvaćeni programima uvođenja u posao svih novih zaposlenih sa komercijalnim i rukovodećim odgovornostima.

1. Prodaja
1.1  Sa izuzetkom plaćanja koja se vrše putem propisno dokumentovanih i odobrenih faktura za robu i usluge primljenih u toku svakodnevnog poslovanja, a koja su evidentirana u knjigama kopanije, kompanija Megger, odnosno njeni zaposleni, neće davati govot novac (odnosno njegov ekvivalent) dobavljačima ili njihovim predstavnicima, korisnicima ili njihovim predstavnicima, odnosno trećim stranama

1.2  Izuzeci

  •   manji promotivni artikli sa robnom markom Grupe 
  •   ostali manji artikli nominalne vrednosti 
  •   hrana/osveženje za poslovne sastanke

Kompanija Megger, odnosno njeni zaposleni, nikada neće davati poklone korisnicima, njihovim zaposlenima, porodicama zaposlenih ili trećim stranama, niti će na njih pokušavati da utiču na sličan način. Ovakvom se politikom ne sprečava da Megger doprinosi naknadi putnih troškova distributera i korisnika koji posećuju legitimne Megger-ove konferencije, obuke i sl, niti se njome zabranjuju razumne naknade troškova pružanja gostoprimstva kojima se omogućavaju sastanci sa korisnicima i distributerima u neformalnom okruženju (takva vrsta gostoprimstva pružaće se samo u uslovima koji podrazumevaju prisustvo osoblja kompanije Megger).

1.3  Kompanija Megger će plaćati provizije samo propisno imenovanim predstavnicima/zastupnicima sa kojima već ima prethodno sklopljen ugovor u pisanom obliku, a u kome se u potpunosti opisuju usluge koje treba da se pružaju i sve obaveze koje treba da se plate. Nijedno takvo plaćanje ne bi trebalo da bude u nesrazmeri sa uobičajenom lokalnom cenom za takve usluge, ali u izuzetnim okolnostima, kada se o plaćanjima višim od lokalne cene postigne saglasnost, takva plaćanja u pisanom obliku mora odobriti VP odgovoran za profitni centar koji prihvata povezanu narudžbu i obrazloženje za evidentirani plaćeni iznos.
 

1.4  Kompanija Megger neće svesno prihvatati niti ispunjavati naloge korisnika na osnovu kojih bi se izvršenom isporukom zahtevane robe prekršio trgovinski embargo (ili drugi zakonom propisani uslovi i ograničenja) države u kojoj je roba proizvedena, države iz koje se roba prodaje ili države kojoj se roba prodaje.

1.5  Zaposleni kompanije Megger neće narušavati finansijske izveštaje,
dokumente niti druge vrste evidencije (na papiru, u elektronskom obliku ili drugom formatu) i uvek će dosledno i tačno obavljati administrativne poslove za sve zainteresovane strane u svim transakcijama.

1.6  Proizvodi kompanije Megger će uvek biti projektovani tako da budu usaglašeni sa lokalnim bezbednosnim propisima, standardima i pravnim zahtevima zemalja u okviru kojih se prodaju, a svako označavanje proizvoda (npr. u pogledu bezbednosnih standarda, standarda kvaliteta, zemlje porekla i sl.) biće precizno.

2.   Zaposleni

2.1 Megger-ove kompanije će delovati u okviru politika zapošljavanja koje su formirane (i objavljene) na lokalnom nivou, i koje

  •   Omogućavaju bezbedno radno okruženje
  •   Sprečavaju diskriminaciju i nepošteno delovanje, i
  •   Obezbeđuju usklađenost sa svim lokalnim pravnim propisima o zapošljavanju, oporezivanju, radnim dozvolama i sl.


2.2  Zaposleni kompanije Megger (ili njihove porodice) neće prihvatati gotov novac od dobavljača ili njihovih predstavnika, korisnika ili njihovih predstavnika, odnosno trećih strana koje imaju veze sa poslovanjem kompanije Megger i, sa izuzetkom manjih promotivnih artikala sa robnom markom korisnika/dobavljača

  •   ostalih manjih artikala nominalne vrednosti
  •   hrane/osveženja za poslovne sastanke


neće od njih prihvatati poklone niti slične znakove pažnje. Svaki Megger-ov zaposleni koji prihvati  skromniji poklon ili sličan znak pažnje (u vreme praznika ili iz drugih razloga) mora o tome informisati svog rukovodioca kako ne bi došlo do neusaglašenosti s politikom lokalne kompanije.
Ovakvom se politikom ne sprečava da Megger-ovi zaposleni prihvate naknadu za svoje putne troškova kada posećuju legitimne konferencije, obuke i sl, niti im se njome zabranjuju razumne naknade troškova pružanja gostoprimstva kojima se omogućavaju sastanci sa korisnicima, dobavljačim i sl. u neformalnom okruženju. Međutim, pre nego što prihvate takve stavke, zaposleni u svim okolnostima treba da dobiju odobrenje svog rukovodioca.

2.3  Ako zaposleni radi u onim delovima sveta u kojima se pokloni smatraju važnim sastavnim delom kulture poslovanja, učešće u davanju i primanju poklona dozvoljeno je, ali mora biti umereno i opravdano. O tome unapred treba obezbediti smernice od VP-a i redovno voditi evidenciju.

2.4  Međunarodno zakonodavstvo u pogledu konkurencije sveobuhvatno je i od svakog zaposlenog sa komercijalnom odgovornošću očekuje se da bude upoznat sa svim važećim zakonima.


2.5  Dužnost svakog Megger-ovog zaposlenog jeste da, ako uoči bilo kakvo kršenje ove politike – a uzimajući u obzir lokalne politike – o tome informiše kompaniju ili (po potrebi) odbor Grupe Megger. U takvim okolnostima Megger će obezbediti da zaposleni ne snosi nikakve štetne posledice kao rezultat svoje akcije.Međutim, namerne netačne optužbe biće predmet lokalnih disciplinskih postupaka.

3    Zakonske obaveze

3.1 Lokacije kompanije Megger biće usaglašene sa svim pravnim i fiskalnim zahtevima, zahtevima zapošljavanja, zaštite životne sredine, privatnosti, kao i sa moralnim zahtevima oblasti nadležnosti u okviru kojih deluju, i imaće odgovarajuće politike i postupke za usaglašavanje (za koje će biti odgovorni imenovani viši rukovodioci date lokacije).

4.   Evidencija

4.1 Na svakoj Megger-ovoj lokaciji održavaće se evidencija datih i primljenih poklona.

Svojina:

Ovu politiku propisuje i poseduje Odbor grupe Megger. Za svako odstupanje od nje potrebno je prethodno pisano odobrenje Odbora.