Menu
Kompanija
O nama
Pravne napomene
Odnos prema savremenom ropstvu i trgovini ljudima

Odnos prema savremenom ropstvu i trgovini ljudima

Akt o savremenom ropstvu iz 2015. godine obavezao je Grupu Megger na izjavu o ropstvu i trgovini ljudima kojom se obezbeđuje usaglašenost sa Aktom.

Grupa Megger ispunjava svoju obavezu da se u svim aspektima lanca isporuke poštuju etički, ekološki i bezbednosni principi najbolje poslovne prakse. Zbog toga Megger zahteva da svi prodavci kompanije posluju prema istim najvišim standardima, sa naglaskom na poštovanju pravila, zakona i propisa koji se primenjuju u zemlji porekla. Kodeks ponašanja u lancu isporuke koji koristi i po kojima deluje Grupa Megger detaljno obuhvata sve ono što se očekuje od prodavaca. To predstavlja minimum očekivane standardne prakse, a obuhvata dužnu pažnju u pogledu Akta o savremenom ropstvu iz 2015. godine, kojim se sprovode delotvorni sistemi i kontrole za otkrivanje i sprečavanje savremenog ropstva. Svi prodavci moraju predstaviti svoje postupke za usaglašavanje, na zahtev i tokom službene kontrole koja se redovno sprovodi u zemljama sa visokim rizikom.

Megger redovno kontroliše svoje lance isporuke i njihovo funkcionisanje, kako bi proverio njihovu usaglašenost sa poslovnom politikom i obezbedio da se ona delotvorno sprovodi.

Ovu politiku propisuje i poseduje Odbor grupe Megger. Za svako odstupanje od nje potrebno je prethodno pisano odobrenje Odbora.

Dr Andrew Dodds

Mart 2019