Menu

Instrument za ispitivanje motora i redosleda faza

Instrument za ispitivanje motora i redosleda faza

  • Kompletno ispitivanje redosleda faza i smera rotacije motora u jednom instrumentu
  • Obezbeđuje ispravno povezivanje faza u jednom jednostavnom postupku
  • Robustan i prenosiv instrument
  • Sprovodi dodatne provere polariteta i neprekidnosti

Instrument za ispitivanje smera rotacije motora i redosleda faza omogućava elektro izvođaču ili električaru u industrijskom održavanju da poveže i trajno označi priključke na kablu motora koji se ugrađuje bez privremenog povezivanja na izvor napajanja da bi se utvrdio smer rotacije motora. Prema tome ispitni set eliminiše potrebu za privremenim vezama koje mogu predstavljati utrošak vremena, skupe su i prilično opasne naročito tamo gde se radi o većem broju visokonaponskih motora.

Takođe određeni broj pogona nikada ne sme da ima rotaciju u pogrešnom smeru. U takvim slučajevima privremeno povezivanje ili probni metod koji ima pedeset posto šanse da bude pogrešan, može naneti ozbiljnu štetu.

Tri ispitna provodnika za motor, sa leve strane ispitnog seta namenjeni su za povezivanje sa priključcima motora koji se ispituje kako bi se utvrdio smer rotacije.

Topljivi osigurači su umetnuti u ispitne provodnike za motor označene sa A i C u slučaju da korisnik slučajno ovim provodnicima dotakne električno kolo pod naponom. Ovi standardni osigurači se lako uklanjaju i zamenjuju iz njihovih umetaka montiranih na prednjoj ploči instrumenta.

Tri provodnika koja vode do desne strane ispitnog seta su za direktno povezivanje sa AC sistemima napajanja do 600 V kako bi se utvrdio redosled faza u sistemu. Četvoropoložajna obrtna sklopka služi za izbor ispitivanja - redosled faza sistema, smer rotacije motora i polaritet transformatora. Selektorska sklopka povezuje bateriju veličine D u električno kolo kada se proverava smer rotacije motora ili polaritet transformatora. U položaju OFF i instrument i baterija su isključeni iz svih kola.

Taster je povezan serijski sa baterijom i otvara kolo tokom ispitivanja polariteta transformatora.

Zatvorena baterija se lako uklanja i zamenjuje iz svog umetka montiranog na ploču pomoću pristupnog poklopca sa zarezom za novčić-kovanicu. DC ampermetar sa nulom u centru skale pokazuje ispravan ili neispravan smer rotacije skretanjem svog pokazivača u desno ili levo. Za ampermetar je obezbeđen podešavač nule.