Menu

Geolux GL 660-1

Lokator zemljospoja na kablovima

  • Mrežni filter za direktno priključenje na kablove pod naponom do 660 V
  • Impulsna izlazna struja za lakšu detekciju ispitnog signala
  • Filter za potiskivanje signala smetnji
  • Lociranje zemljospoja prelaznog otpora do 150 kΩ
  • Nije potrebno isključivanje tokom lociranja kvara
  • Nema uticaja na signalne kablove na koje je povezan

Važni signalno-komandni i sistemi napajanja kao što su u železničkim instalacijama, bolnicama, elektranama ili drugim industrijskim objektima projektovani su sa neuzemljenom neutralnom tačkom (IT sistem) i nadziru se pomoću indikatora zemljospoja kako bi se obezbedio bezbedan i neprekidan rad.

Samo jedan zemljospoj neće uzrokovati prekid rada. Jedino sa pojavom drugog zemljospoja, javlja se veliki rizik od parcijalnog ili kompletnog proboja na instalacijama. Zbog toga se svaki zemljospoj mora locirati i otkloniti što je pre moguće. Lociranje prvog kvara se vrši pomoću uređaja Geolux GL 660-1. GL 660 koji se direktno povezuje na kabl sa kvarom i pod naponom do 660 V i generiše nisko-frekventni signal koji može da se prati adekvatnim prijemnikom duž kabla sve do mesta kvara.