Menu

KMK8

Merni most sa integrisanim reflektometrom u vremenskom domenu

  • Integrisani reflektometar (TDR)
  • Aktivni merni most za merenja visoke preciznosti R i C, DC i AC lociranje kvara
  • Merenje po Grafovoj (Graaf) metodi sa povezivanjem "slave" instrumenta na drugoj strani kabla.
  • Pasivni Vitstonov (Wheatstone) most za R i C merenja i DC i AC lociranje kvara
  • Ispitni sitemi za preliminarna merenja (Pre-measurement), brzo ispitivanje (Quick test) i ispitivanje kvaliteta (Quality testing)
  • Merenje napona smetnji
  • Sistem za upozorenje i informacije
  • Daljinsko upravljanje radom elektronskog prekidača za kontrolu petlje kvara na udaljenom kraju kabla

Lokator kvara na kablovima KMK 8 je mali ručni instrument za kvalitativnu procenu lokacije kvara i postojećih telekomunikacionih kablova.

KMK8 izračunava dužinu kabla kao i rastojanje do mesta kvara, iz prethodno programiranih ili od strane korisnika unetih parametara kabla, unetih ili izmerenih temperatura kabla.

KMK8