Menu

Oprema za ispitivanje AKU baterija

Oprema za ispitivanje AKU baterija

Uz rastuću zavisnost rezervnih sistema napajanja od nizova AKU baterija i povećanje troškova zamene baterija, ekonomičnu opciju predstavljaju merni instrumenti i softverski sistemi kojima se može meriti i usmeravati životni vek baterijskih ćelija, i pomoću kojih se tim životnim vekom može upravljati.

Postoje dve metode za ispitivanje baterija:

Prva metoda, ispitivanje impedanse, jeste onlajn test i može se često sprovoditi da bi se identifikovale pojedinačne slabe ćelije pre kvara.

Druga metoda, pražnjenje baterije, uobičajeni je oflajn test kojim se ispituje stvarni izlaz celokupne baterije u uslovima opterećenja. Ovo ispitivanje pokazuje šta će se zaista dogoditi ako baterija treba da preuzme ulogu napajanja. 

Većina baterijskih sistema je u stanju stalne pripravnosti i ima uređaje za praćenje struje odvoda ka zemlji, kao i prekidanje ako dođe do zemljospoja. Tragač zemljospoja (engl. ground fault tracer) baterije omogućava da lako uđete u trag kvarovima u složenom sistemu stalne pripravnosti.