Menu
Proizvodi
Instrumenti za ispitivanje transformatora
Ispitivanje izolacije transformatora

Ispitivanje izolacije transformatora

Ispitivanje izolacije transformatora

Primarne metode ispitivanja, koje se koriste za procenu stanja aktivnih izolacionih komponenata u transformatorima i izolatorima na terenu, obuhvataju:

1)  merenja faktora snage / tg δ,
2)  merenja faktora snage varijabilne frekvencije / tg δ (1–500 Hz)
3)  ispitivanje dielektričnog frekventnog odziva (DFR) [metoda dielektričnog odziva] i
4)  merenja sadržaja vlage u ulju (za transformatore).

Tradicionalnim ispitivanjem faktora snage / tg δ dobijaju se korisne informacije za procenu izolacije, ali analiza može biti teška za sprovođenje pa se ne bi trebalo oslanjati isključivo na ovu metodu ako se žele dobri izgledi za uspeh ispitnog programa. 

Za daleko efikasniji i pouzdaniji program ispitivanja, treba uključiti i merenja faktora snage varijabilne frekvencije / tg δ i ispitivanja dielektričnog frekventnog odziva (DFR).

Ispitivanje faktora snage varijabilne frekvencije / tg δ dopunjuje merenje faktora snage / tg δ tako što omogućava utvrđivanje jedinstvenog ili individualnog faktora korekcije temperature (ITC) za sistem i generalno služi kao bolja skrining dijagnostika. Megger-ov uređaj DELTA4000 automatski prikazuje ITC za svaki transformator, što osigurava da rezultat merenja faktora snage / tg δ bude tačno korigovan na ekvivalentnu vrednost od 20 °C. Jednostavan softverski interfejs PowerDB smanjuje vreme potrebno za obuku na uređaju DELTA4000 i omogućava da se ova ispitivanja sprovedu na ispravan način.

U međuvremenu, ispitivanje dielektričnog frekventnog odziva (DFR) pruža veoma pouzdanu i tačnu procenu sadržaja vlage u izolaciji i provodljivosti ulja. Temeljan prikaz DFR metode razjašnjava zašto ova metoda predstavlja bolji alat za procenu sadržaja vlage od tradicionalnih merenja vlage u ulju, kod kojih se sadržaj vlage u celulozi (papiru) oduzima od izmerene vlage u ulju. Megger-ov uređaj IDAX najbolji je u klasi analizatora dielektričnog odziva i jedini je instrument koji može da vrši prava FDS merenja (što je preferencijalna DFR metoda, zahvaljujući svojoj otpornosti na šum) sve do 0,1 mHz u rekordnom vremenu. Važna dopunska oprema za IDAX je VAX, pojačavač koji pojačava izlazni signal IDAX-a na 2 kV, što može biti važno za uzorke male kapacitivnosti, posebno strujne transformatore, kako bi se postiglo merenje sadržaja vlage koje ima smisla.